wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin sklepu

Kontakt

  • GALAXY MEDIA
    NIP: 755-174-02-97
  • E-mail:powiadomienia@galaxy-media.pl
  • Telefon733-99-55-33
    777-07-08-07
  • Godziny działania sklepucodziennie, w godzinach 9:00-16:00 soboty w godzinach 9:00-13:00

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GALAXY MEDIA

Pod adresem: www.galaxymedia.pl, działa sklep internetowy prowadzony przez firmę: Galaxy Media Artur Ozimek z siedzibą w Prudniku przy ul. Jesionkowej 15A, 48-200 Prudnik wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod numerem: 000104199/2017, numer NIP: 755-174-02-97, REGON: 160196393

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U. 2016.1030 z późn.zm.) Artur Ozimek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Galaxy Media Artur Ozimek ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy regulamin określa:

2.1 rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2.2 warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

2.3 warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

2.4 tryb postępowania reklamacyjnego.


II. DEFINICJE:

Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady wykonywania tych umów. Ponadto w regulaminie określono prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2016.1030 z późn.zm.).

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.

4. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.galaxymedia.pl, za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

5. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

7. Ceny - wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

8. Sprzedawca - Galaxy Media Artur Ozimek z siedzibą w Prudniku przy ul. Jesionkowej 15A, 48-200 Prudnik, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod numerem: 000104199/2017, numer NIP: 755-174-02-97, REGON: 160196393.

9. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

10. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

11. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego Galaxy Media - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna do pobrania na stronach Sprzedawcy.

12. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej.

13. Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę: (np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodatkowe, Montaż, Instalacja, Wniesienie itp.)

14. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

14.1 zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,

14.2 prowadzenie Konta klienta,

14.3 przesyłanie wiadomości e- mail,

14.4 newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,

14.5 dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,

14.6 przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji oraz zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.


III. DOKUMENTACJA ZAKUPÓW:

1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016. 710 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2016.710 z późn. zm.), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronie Sklepu internetowego lub przez kontakt z obsługą sklepu.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:


ZAKAZUJE SIĘ DOSTARCZANIA PRZEZ USŁUGOBIORCĘ TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Klient nie może dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.


1. KONTO:

1.1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

1.2. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.

1.3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może również podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodatkowych przez Sprzedawcę, o których mowa w pkt. 14 Regulaminu. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

1.4. Z chwilą umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

1.5. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

1.6. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza który znajduje się na stronie Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „potwierdzam zakup”

1.7. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta.

 

2. ZAMÓWIENIA:

2.1 Do złożenia przez Klienta zamówienia służy interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić pod wskazany przez siebie adres.

2.2 W wyniku weryfikacji zamówienia przez Sprzedającego oraz stwierdzeniu prawidłowości złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu, która jest jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta

2.3 Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.4 Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zostanie przyjęte przez Sprzedawcę, ten przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

2.5 Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

2.6 Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:

2.6.1 za pomocą systemu informatycznego (strona internetowa) Sklepu internetowego,

2.6.2 telefonicznie pod numerem telefonu podanym w zakładce kontakt, na stronie sklepu.

Tego typu zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,

2.7 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub poinformowanie o odmowie jego zrealizowania następuje w ciągu maksymalnie 4 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.


3. DANE OSOBOWE:

Dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3.1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

3.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

W celu realizacji przesyłki dane mogą być także przekazane firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej

W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU S.A.

3.3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

3.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.


4. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI:

4.1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

4.2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

4.3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

4.4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

5. PŁATNOŚCI:

5.1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.

5.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

5.2.1. Płatność przy odbiorze

5.2.2. Płatność za pobraniem

5.2.3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

5.2.4. Płatności elektroniczne

5.2.5. Płatność kartą płatniczą

5.2.5.1 Visa
5.2.5.2 Visa Electron
5.2.5.3 MasterCard
5.2.5.4 MasterCard Electronic
5.2.5.5 Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest
PayU S.A.

 

5.2.6. system płatności ratalnych; szczegółowo opisany pod adresem: http://www.galaxy-media.pl/zakupy-na-raty-pm-30.html

5.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych sposobach płatności znajdują się za stronach Sklepu.


6. DOSTAWA:

6.1 Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.

6.2 W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
6.3 W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.4 Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.

6.5 Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

7. SPOSÓB DOSTARCZENIA TOWARU (REALIZACJI ZAMÓWIENIA):

7.1 Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

7.1.1 Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca).

7.1.2 Odbiór zamówienia w paczkomacie.

7.1.3 Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7.1.4 Odbiór zamówienia w placówce Poczty Polskiej.

7.1.5 Odbiór zamówienia na Stacji Paliw Orlen.

7.2 W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta, gdy Klient nie odbierze towaru w placówce Poczty Polskiej, Stacji Paliw Orlen, paczkomacie lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.

7.3 W sytuacji określonej w pkt. 7.2, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży. Pomniejszone o koszty dostawy do klienta.

7.4 W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.


8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY- POSTANOWIENIA OGÓLNE:

8.1 Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

8.2 Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 8.8 poniżej.

8.3 Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

8.4 Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

8.5 W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

8.6 Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.7 W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

8.8 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:

8.8.1 świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.8.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.8.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.8.4 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.8.5 o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY:

9.1 Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.2 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9.3 Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz.

Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

9.3.1 Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.3.2 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.

9.3.3 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.3.4 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


10. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG:

10.1 Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.


11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE:

11.1 Towary oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta, lub Sklepu internetowego, W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju.

W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

11.2 Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan taśm zabezpieczających przesyłkę którymi jest ona oklejona. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU:

12.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad fizycznych oraz prawnych, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

12.2 W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

12.2.1 odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

12.2.2 odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

12.2.3 odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

12.2.4 Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

 

13. REKLAMACJE:

13.1 Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, dostępnego na stronach Sklepu. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, oraz drogą telefoniczną.

13.2 Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

13.3 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt własny dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Dostawa powinna być wykonana najtańszym w stosunku do gabarytu rejestrowanym sposobem.

13.4 Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

13.5 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

13.6 Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

13.7 Jeżeli roszczenia Klienta okażą się słuszne a reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona na jego korzyść, koszty dostarczenia wadliwej rzeczy zostaną zwrócone na konto bankowe Klienta podane w formularzu reklamacji.

 

14. USŁUGI DODATKOWE:

14.1 Usługi dodatkowe to usługi (np. montaż, wniesienie, instalacja, ochrona dodatkowa lub rozszerzona ochrona gwarancyjna), świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodatkowej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na stronie Sklepu internetowego.

14.2 Skorzystanie z usługi dodatkowej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.

14.3 Możliwość skorzystania z usługi dodatkowej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.

14.4 Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas rejestracji lub składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane Firmie Galaxy Media Artur Ozimek jako administratorowi w celu świadczenia usług dodatkowych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.


15. UTYLIZACJA TOWARÓW:

15.1 Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (TJ. Dz.U. 2015.1688). Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie internetowym Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany towar. Klient może zwrócić zużyty produkt w ilości nie większej niż nabywany nowy sprzęt. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach Sklepu.

 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE

1. Klient oświadcza, że:

1.1 nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

1.2 nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo wskazówki, rady i porady nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

3. Klient, umieszczając w Sklepie internetowym Opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Sklepu internetowego lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

5. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego w tym z treści zamieszczonych na jego stronach wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z towarami. Klient nie może korzystać z treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.


VI. OPISY PRODUKTÓW:

1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.


VII. NEWSLETTER:

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu lub na zlecenie osoby trzeciej.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem obsługi sklepu.


VIII. NARUSZENIA:

1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


IX. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU:

1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

1.1 które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;

1.2 publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej

1.3 korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);

1.4 podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronie Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

2.1 Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;

2.2 Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. , Klienci którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo o każdej zmianie poinformowani z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia usługi e-sklepu. Naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i w ten sposób dochodzić roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

XI. OKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU:

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2017r. do odwołania.


ZAŁĄCZNIKI:

 

Załącznik nr 1
Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego Galaxy Media

 

Załącznik nr 2
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i przesłać do sklepu Galaxy Media tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Załącznik nr 3

Wzór formularza reklamacji towaru/usługi


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl